Używamy ciasteczek, aby upewnić się, że dajemy Tobie najlepszą jakość usług na naszej stronie. Jeśli dalej korzystasz z naszej strony zakładamy, że jesteś szczęśliwy z otrzymywania wszystkich ciasteczek na stronie MyRendi. Używamy ich jedynie do śledzenia Ciebie anonimowo na naszej stronie. Tak, aby dać Tobie najodpowiedniejszą treść i najlepsze usługi, jakie jesteśmy w stanie. Szczegóły   Akceptuj

Polityka Prywatności

W związku z usługami strony „MyRendi.pl”

Dane podstawowe

Regulamin przetwarzania danych został wyznaczony ustawą Krajowej Agencji Ochrony Danych i Wolności informacji.

Kontakt z podmiotem przetwarzającym dane:

E-mail: info@myrendi.pl

1. Wprowadzenie

1.1. Aktualny Regulamin Przetwarzania Danych dotyczy danych osobowych każdego podmiotu korzystającego (dalej: Użytkownik) z usług Helpy Kft – www.myrendi.pl – (dalej: Usługodawca) za pomocą strony internetowej, podanych dobrowolnie, celowo i ze świadomością możliwości ich przetworzenia.

1.2. Helpy Kft (“MyRendi”) prowadzi platformę online (dalej „Strona”), pod adresem  www.myrendi.pl, za pomocą której klienci mogą skorzystać z usług firm sprzątających wypełniając pole zamówienia. Po wykonaniu zamówienia przez Użytkownika Helpy Kft  za pomocą specjalnego działającego na stronie algorytmu, korzystając ze swojej bazy danych (dalej „Baza Danych”) zamawia najbardziej odpowiednią dla klienta firmę sprzątającą.

1.3. Użytkownik to osoba fizyczna bądź prawna, która poprzez rejestrację na Stronie i podanie swoich danych jest uprawniona to korzystania z oferowanych Usług. .

1.4. Po zaakceptowaniu aktualnego Regulaminu Przetwarzania Danych w procesie rejestracji na stronie internetowej MyRendi.pl oraz podczas korzystania z oferowanych usług Użytkownik zostaje zapewniony, iż jego dane osobowe zostaną przetworzone przez Usługodawcę zgodnie punktami aktualnego Regulaminu Przetwarzania Danych. 

 

2. Zasady przetwarzania danych

2.1. Zasady przetwarzania danych, związanych z korzystaniem z Usług, ze względu na ochronę sfery prywatnej Użytkownika oraz szacunek wobec niego są ustanawiane zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, zwłaszcza zgodnie z ustawą CXII. z 2011 roku o Prawie samo-zarządzania informacją oraz wolności informacji.

2.2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z aktualnym Regulaminem Przetwarzania Danych, w celu związanym z prowadzoną działalnością, wyłącznie w taki sposób, w takim czasie i w takim celu, który został wyznaczony w Regulaminie Przetwarzania Danych, i na który Użytkownik wyraził zgodę, dokonując rejestracji na Stronie.

2.3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by za pomocą wszelkich koniecznych narzędzi organizacyjnych i technicznych, zapewnić całkowite bezpieczeństwo podanych mu danych osobowych.

2.4. Wszelkie pojęcia użyte przy tworzeniu aktualnego Regulaminu Przetwarzania Danych, powinny zostać sformułowane zgodnie z wytycznymi ustawy CXII. z 2011 roku o Prawie samo-zarządzania informacją oraz wolności informacji.

2.5. Podstawowe zasady przetwarzania danych przez Usługodawcę są zgodne z regulaminami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.)

2.6 Przetwarzanie danych w toku działalności MyRendi.pl odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody. W niektórych przypadkach, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych konkretnemu środowisku jest obowiązkiem prawnym, o którym to klienci zostaną osobno poinformowani. Zwracamy uwagę użytkowników podających swoje dane na stronie MyRendi.pl na fakt, iż w przypadku, gdy nie są one własnymi danymi osobistymi, wymagane jest uzyskanie zgody osoby, do której te dane należą.

 

3. Cel przetwarzania danych

3.1. Cel przetwarzania danych: podczas odwiedzania portalu MyRendi., zostają zapisane dane użytkowników w celu efektywnego wykonywania usług, kontroli działalności i zapobieganiu nadużyciom. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z Usług odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której Użytkownik udziela poprzez wypełnienie pola rejestracji i zaznaczenie pola zgody na regulamin (checkbox).

4.2. Przetwarzanie danych przez Usługodawcę zostało zgłoszone do Krajowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji.

 

5. Zakres przetwarzania danych, administrator danych, przetwarzający dane

5.1. Skorzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji, do której przeprowadzenia niezbędne jest zebranie i przetworzenie danych osobowych. Dane przetwarzane w trakcie korzystania z Usług: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, adres E-mail, zdjęcie twarzy oraz data rejestracji. Za wiarygodność i dokładność informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

5.2 Podstawą prawną do przetworzenia danych jest zgoda Użytkownika, a także ustawa uchwalona w dn. 18 lipca 2002 roku, regulująca kwestie prawne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

5.3 Zakres przetwarzania danych: data i godzina odwiedzenia strony, adres IP komputera użytkownika, typ przeglądarki z której korzysta, adresy wcześniej oglądanych stron internetowych.

5.4 Aktualny kod html portalu jest niezależny od MyRendi.pl i zawiera linki pochodzące z zewnętrznych serwerów i wskazujące na zewnętrzne serwery. Obsługujące te linki poprzez bezpośrednie połączenie z ich serwerami mają możliwość zbierania danych naszych użytkowników.

5.5 Serwery zewnętrzne wspomagają częstotliwość odwiedzania strony oraz niezależne pomiary analityczne i audyt (Google Analytics). Administratorzy danych mogą udzielić częściowych informacji na temat pomiarów analitycznych przetwarzanych. Można nawiązać z nimi kontakt poprzez:   www.google.com/analytics/.

5.6 Usługodawca, a także wspomniani zewnętrzni usługodawcy w celu obsługi dostosowanej do potrzeb umieszczają na komputerze użytkownika mały pakiet danych, tzw. ciasteczka (cookie), z których odczytują informację zwrotną. Jeśli przeglądarka wysyła ponownie wcześniej zapisane ciasteczka, wówczas administrator ciasteczek ma możliwość na podstawie aktualnych odwiedzin na stronach połączyć zapisane dane z wcześniejszymi, ale wyłącznie w zakresie treści własnej.

5.7 Użytkownik może usunąć ciasteczka ze swojego komputera, a także zablokować w swojej wyszukiwarce stosowanie ciasteczek. Zarządzanie ciasteczkami jest zazwyczaj możliwe w menu Narzędzia/Ustawienia pod ustawieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakładce Cookie lub Ciasteczka.

5.8 Strona używa kodu remarketingowego Google Adwords. Jego zadaniem jest  dotarcie do użytkowników wyświetlających stronę i wyświetlenie im reklam remarketingowych na odwiedzanych przez nich stronach internetowych, należących do sieci Google Display. Przeglądający stronę mogą zablokować cookies, poprzez administratora ustawień kont Google, postępując zgodnie z opisanymi tam wskazówkami. W następstwie czego, nie będą się im wyświetlać dostosowane do ich potrzeb oferty e-strony MyRendi.pl!

5.9 Zewnętrzni usługodawcy w związku z badaniem preferencji użytkowników oraz obsługą reklam, w celu zebrania informacji używają również tzw. sygnalizatorów sieci web (web beacons). Funkcja sygnalizatorów sieci web jest podobna do funkcji ciasteczek, nie ma jednak możliwości ich zablokowania w przeglądarce.

5.10 Dane kart przechowywane są przez PayU S.A.

 

6. Okres przetwarzania danych

6.1. Usługodawca w niniejszym Regulaminie Przetwarzania Danych przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika w czasie określonym poniżej. Usługodawca zaprzestaje przetwarzania danych w celu wykonywania Usług wraz z zaprzestaniem istnienia celu ich przetwarzania bądź na wniosek Użytkownika o ich bezpowrotne usunięcie. Okres przetwarzania danych od momentu ich zarejestrowania na stronie wynosi 3650 dni.

6.2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Usług, wysyłając maila na adres: info@myrendi.pl z pojęciem „rezygnacja” w temacie. Wówczas Państwa profil zostanie bezpowrotnie usunięty, co jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych. Usunięcie profilu oraz wycofanie zgody na przetwarzanie danych powoduje brak dalszej możliwości korzystania z usług, taka możliwość zostanie przywrócona dopiero po ponownej rejestracji.

 

7. Przekazywanie danych

7.1. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością, może jednak zostać wezwany do ich dostarczenia sądowi, prokuraturze, organom śledczym, organom prowadzącym postępowania karne, organom administracji publicznej, Krajowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji, a także innym organom do tego uprawnionym do wglądu do tych danych i korzystania z nich. Na wniosek wymienionych organów, posiadających niezbędne uprawnienia, Usługodawca przekazuje potrzebne im dane osobowe.

 

8. Zmiana regulaminu przetwarzania danych

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu Przetwarzania Danych po uprzednim powiadomieniu Użytkowników. Po wejściu w życie zmian w Regulaminie Przetwarzania Danych wymagana jest ponowna akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.


9. Prawa i środki odwoławcze związane z przetwarzaniem danych

Użytkownik, którego tożsamość została potwierdzona, a podane przez niego dane zostały uznane za prawdziwe ma prawo zastosować środki odwoławcze wobec zasad przetwarzania danych, ustalonych Regulaminem Przetwarzania Danych.

9.1. Zmiana, usunięcie, zablokowanie danych

9.1.1. Użytkownik może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w profilu utworzonym dla niego na Stronie Usługodawcy, może również wnieść o usunięcie niektórych danych osobowych (za wyjątkiem tych, których podanie jest obowiązkowe na potrzeby przetwarzania danych) bądź ich zablokowanie wysyłając wiadomość na adres mailowy:  info@myrendi.pl.

9.1.2. Usługodawca usunie dane użytkownika, jeśli ich przetwarzanie zostanie uznane za niegodne z prawem, gdy nie istnieje już cel ich przetwarzania bądź upłynął regulowany prawem okres przechowywania danych, a także gdy otrzymał taki nakaz od Krajowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w sposób nieprawidłowy, nieskuteczny, wówczas również dane mogą zostać usunięte, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9. 2. Udzielanie informacji

Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo zwrócić się do usługodawcy z prośbą o informację na temat przetwarzania jego danych osobowych w ramach korzystania z Usług portalu, przesyłając ją na adres mailowy: info@myrendi.pl. Na wniosek użytkownika Usługodawca udziela mu informacji na temat przetwarzania jego danych związanych z dostarczaniem usług, o celu ich przetwarzania, podstawie prawnej, okresie przetwarzania, ewentualnych podstawach prawnych do ich dalszego przesyłania oraz potencjalnych odbiorcach tych danych. Usługodawca przekazuje informację, o którą prosi klient w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.3. Protest przeciwko przetwarzaniu danych osobowych

Użytkownik może złożyć protest przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych,

  1. Jeśli przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych jest potrzebne wyłącznie w celu wypełnienia nałożonych na Usługodawcę zobowiązań prawnych lub dla uzasadnienia interesu prawnego administratora danych, przetwarzającego dane, bądź osoby trzeciej (nie dotyczy przetwarzania danych obowiązkowych);
  2. jeśli odbywa się ono w celu wykorzystania i przekazania danych dla marketingu bezpośredniego, badania opinii publicznej bądź badań naukowych
  3. w pozostałych przypadkach określonych prawem

Jeśli Usługodawca uzna protest Użytkownika za podstawny, zaprzestanie przetwarzania danych i zablokuje dane Użytkownika.

9.4. Prawa odwoławcze

Jeżeli Użytkownik (bądź inna osoba poszkodowana) uzna, iż podczas przetwarzania danych doszło do naruszenia prawa, może zwrócić się do właściwego sądu bądź wnieść o dochodzenie do Krajowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji, której dane kontaktowe to:  Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Strona internetowa: www.giodo.pl

Telefon: 22 531 03 00