Używamy ciasteczek, aby upewnić się, że dajemy Tobie najlepszą jakość usług na naszej stronie. Jeśli dalej korzystasz z naszej strony zakładamy, że jesteś szczęśliwy z otrzymywania wszystkich ciasteczek na stronie MyRendi. Używamy ich jedynie do śledzenia Ciebie anonimowo na naszej stronie. Tak, aby dać Tobie najodpowiedniejszą treść i najlepsze usługi, jakie jesteśmy w stanie. Szczegóły   Akceptuj

Regulamin

Ogólne Warunki Umowy (dalej: OWU) zawierają ogólne zasady zawarcia umowy, dotyczącej  korzystania z usług oferowanych na stronie https://myrendi.pl/. Prosimy, by decydowali się Państwo na korzystanie z naszych usług, wyłącznie jeśli akceptują Państwo każdy ich punkt i uznają je Państwo za wiążące dla siebie. Niniejszy dokument nie zostaje zarejestrowany na piśmie i jego zawarcie następuje wyłącznie w formie elektronicznej w języku polskim (nie zostaje uznane za umowę zawartą w formie pisemnej), nie nawiązuje ona do kodeksu postępowania.

OWU można pobrać za pomocą poniższego linka: http://myrendi.pl/aszf.pdf

Dane Usługodawcy:

Nazwa firmy: Helpy Kft
Siedziba: Hunyadi str25; 33-60 Heves
Numer identyfikacji podatkowej: HU 25510788
Adres poczty elektronicznej: info@myrendi.pl

 

1. Podstawowe przepisy

1.1. W przypadku kwestii nie określonych niniejszym dokumentem, a także wyjaśnień niniejszego dokumentu, wyznacznikiem jest polskie prawo. Wszelkie obowiązki prawne są wiążące dla obu stron bez konieczności ich wyszczególniania w treści umowy.

1.2. Niniejszy dokument jest ważny od dnia 01.09.2016 do jego odwołania. W przypadku wprowadzenia zmian w dokumencie Usługodawca opublikuje informację na swojej stronie internetowej.

2. Przedstawienie zakresu dostępnych usług

2.1. Usługodawca  udostępnia stronę znajdującą się pod adresem http://myrendi.pl wszystkim zainteresowanym i umożliwia każdemu korzystanie z Usługi (dalej: Usługa), której celem jest nawiązanie kontaktu między Klientami, chcącymi skorzystać z usług sprzątania, a jedną z firm oferujących usługi sprzątania będącą w stosunku umowy z Usługodawcą.

2.2. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż Usługodawca, oferując usługi sprzątania, sam nie wykonuje tej usługi, lecz jedynie pośredniczy w jej wykonywaniu.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Dostawca usług sprzątania nie jest pracownikiem Usługodawcy, lecz niezależną firmą lub osobą, oferującą Użytkownikom portalu Usługi sprzątania.

3. Kolejne kroki techniczne korzystania z usług

3.1. W celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z usług sprzątania Usługodawca udostępnia mu na swojej Stronie specjalne pole formularza administracyjnego (dalej: Formularz administracyjny), za pomocą którego Użytkownik może złożyć zamówienie (dalej: Zamówienie).

3.2. Użytkownik wybiera i zapisuje w formularzu administracyjnym odpowiedni dla niego pakiet usług sprzątania, do którego przypisana jest konkretna wartość opłaty za zamawianą usługę sprzątania (dalej: Opłata za usługę), podaje swoje dane i wysyła wypełniony formularz, składając zamówienie.

3.3. Klient zobowiązuje się, iż dostarczy Dostawcy usług sprzątania niezbędnych akcesoriów do sprzątania oraz środków czyszczących, jeśli nie dysponuje środkami czyszczącymi może je zamówić za pośrednictwem Dostawcy usług, za dodatkową opłatą, nie zawartą w Opłacie za usługi.

4. Opłaty

4.1. Uiszczenie opłaty za Usługę sprzątania wybraną w zamówieniu odbywa się na poniższych warunkach:
    4.1.1. Jeśli Użytkownik wybierze zapłatę w gotówce, wówczas przekazuje ją bezpośrednio Dostawcy usług sprzątania po wykonaniu usługi, płacąc kwotę Opłaty za usługi, która została dla niego obliczona podczas składania zamówienia.
    4.1.2. Jeśli Użytkownik wybierze przelew bankowy, wówczas wpłaca kwotę Opłaty za usługę sprzątania na konto Usługodawcy, bądź dokonuje przelewu na konto bankowe Usługodawcy.

    4.1.3 Jeśli Użytkownik wybierze  płatność za pomocą karty płatniczej, wówczas kwota zamówionej usługi zostaje pobrana z jego konta po zakończeniu danej usługi. Jeśli Użytkownik regularnie korzysta z usług, od momentu skorzystania z nich po raz drugi będzie otrzymywał mailowe powiadomienie o terminie płatności drogą mailową. 

    4.1.4 Klient może dokonywać na rzecz Partnera Płatności Kartami Płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatnicze. Wirtualny identyfikator karty - generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej.

    4.1.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian wartości Opłat za usługi. O zmianach cen Usługodawca poinformuje Użytkowników przed ich wprowadzeniem, może się to odbyć poprzez:

  • Komunikat systemowy na stronie Usługodawcy
  • Stronę na Facebooku
  • Wiadomość mailową
  • Biuletyn informacyjny

5. Fakturowanie

5.1. Dostawca usług sprzątania po wykonaniu Usługi sprzątania, wystawi dla Klienta fakturę za Usługi sprzątania.

5.2. Wykonanie Usługi sprzątania może odbyć się na poniższych zasadach:
    5.2.1. Dostawca usług sprzątania wykonujący usługi za pośrednictwem Usługodawcy jest faktyczną firmą lub przedsiębiorstwem. W takim przypadku Dostawca usług sprzątania wystawia fakturę dla użytkownika.
    5.2.2. Jeśli w roli Dostawcy usług sprzątania występuje osoba fizyczna, może jedynie przyjmować zamówienia od osób fizycznych. Jedynie Dostawcy mający własną działalność gospodarczą, mogą wystawiać faktury.

    5.2.3.  Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT za usługę sprzątania, jest zobowiązany do kliknięcia w przycisk „Faktura VAT” w trakcie składania zamówienia. W przypadku uiszczenia płatności kartą, nie ma możliwości wystawienia przez Dostawcę usług sprzątania faktury VAT po zrealizowanej płatności. W przypadku płatności gotówką Dostawcy usług, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przez Dostawcę Usług do czasu zakończenia sprzątania.

6. Odpowiedzialność za szkody, skargi

6.1. Dostawca usług ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Klientowi.

6.2. Umowa nie uznaje jej postanowień za wykonane w sytuacji, w której Dostawca usług korzystając z przekazanych mu danych kontaktowych Klienta będzie świadczył dla niego Usługi sprzątania, pomijając Pośrednika.  Dostawca usług może nawiązać kontakt z Klientem i wykonywać dla niego zlecenia wyłącznie poprzez Pośrednika.

6.3.  W ciągu 24 godzin od wykonania Usługi sprzątania, Klient ma możliwość zwrócenia się do Usługodawcy z jednostronnym oświadczeniem, jeśli nie jest zadowolony z Usługi i kwestionuje jakość jej wykonania. W tym wypadku Dostawca usług jest zobowiązany:
    6.3.1. Jeśli Usługodawca otrzyma informację od Klienta w ciągu 24 godzin, Usługodawca informuje Dostawcę usług sprzątania o przedmiocie dyskusji.
    6.3.2.  W takim przypadku Dostawca usług sprzątania deklaruje się powrócić do Użytkownika i poprawić bądź ponownie wykonać w zadowalający go sposób zamówioną Usługę sprzątania
    6.3.3.  W tym przypadku Zamówienie nie zostanie uznane za wykonane po raz kolejny.
    6.3.4.  W takim przypadku Usługodawca nie nalicza Klientowi ponownie kwoty sprzątania, to znaczy iż opłata za Usługę sprzątania naliczona na podstawie złożonego Zamówienia nie zostanie ponownie wypłacona Dostawcy usług sprzątania.
    6.3.5.  Usługodawca zobowiązuje się pośredniczyć między Użytkownikiem a Dostawcą usług sprzątania w celu wyznaczenia odpowiedniego terminu, w którym Dostawca usług sprzątania powróci na miejsce wykonywania Usługi sprzątania i wykona ją zgodnie z zamówieniem.

7. Obowiązki Dostawcy usług sprzątania

7.1. Wykonuje Usługę sprzątania, zgodnie z treścią Zamówienia.

7.2. Wykonuje przyjęte Zlecenie z należytą starannością i profesjonalizmem.

7.3.  Podejmie wszelkie konieczne działania zapobiegające stratom ze strony Klienta bądź/i uszkodzeniu jego mienia.

7.4.  Wykona usługę w taki sposób, by efekt końcowy odpowiadał ustaleniom Stron, opisanym w Zamówieniu.

7.5. Efektywnie wykorzysta czas przeznaczony na wykonanie usługi, ustalonej w Zamówieniu

7.6.  Dostawca usług zobowiązuje się, iż po wykonaniu Usługi sprzątania, wystawi fakturę dla Klienta

8. Obowiązki Użytkownika

8.1. Użytkownik dołoży wszelkich starań, by umożliwić Dostawcy usług sprzątania skutecznie, zgodne z zamówieniem wykonania usługi.

8.2. Składając zamówienie klient oświadcza, iż dostarczy koniecznych środków czyszczących i akcesoriów do sprzątania.

8.3. Użytkownik dołoży wszelkich starań, by zapewnić Dostawcy usług sprzątania bezpieczne miejsce pracy.

8.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłoszenie Usługodawcy szkód wyrządzonych przez Dostawcę usług sprzątania, które może zgłosić maksymalnie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od zakończenia przez Dostawcę wykonywania zamawianej usługi w formie reklamacji.

9. Zmiany, zwrot opłat za wycofanie zamówienia, reklamacje

9.1 Zmiany i rezygnacje na prośbę Użytkownika:
    9.1.1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony lub zmienić je bezpłatnie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od planowanego rozpoczęcia jego wykonania.
    9.1.2. Obowiązkiem Usługodawcy jest możliwie jak najszybsze poinformowanie Dostawcy usług sprzątających o rezygnacji, bądź zmianie zamówienia.
    9.1.3. Jeśli użytkownik rezygnuje z zamówienia lub zmieni je w czasie krótszym niż dwadzieścia cztery (24) godziny od planowanego rozpoczęcia jego wykonania, jest zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości równej cenie za jedną godzinę pracy, którą miała wykonać Firma sprzątająca („Opłata za rezygnację”). Usługodawca w możliwie najkrótszym czasie informuje Dostawcę usług o zmianie bądź anulacji zamówienia, gwarantując iż zostanie mu wypłacona Opłata za rezygnację po jej uiszczeniu przez Użytkownika.

9.2 Rezygnacja  wykonania przyjętego zlecenia ze strony Dostawcy usług sprzątających:
    9.2.1. Jeżeli Dostawca usług sprzątających nie jest w stanie wykonać przyjętego zamówienia w wyznaczonym terminie, informuje o tym Usługodawcę w możliwie najkrótszym czasie, tak, aby był on w stanie naleźć innego dostępnego Dostawcę usług sprzątania, który będzie w stanie wykonać Usługę zgodnie ze złożonym zamówieniem. 
    9.2.2. Zanim Dostawca usług sprzątania zrezygnuje z jednego zamówienia, wówczas Usługodawca w miarę możliwości dołoży starań, by zmienić termin wykonania usługi na korzystny dla Dostawcy usług sprzątania.
    9.2.3. Jeśli nie jest możliwe porozumienie między wybranym Dostawcą usług sprzątania a Użytkownikiem, wówczas Usługodawca zamawia innego Dostawcę usług sprzątania do wykonania danego zamówienia.

9.3 Zwroty kosztów:
    9.3.1. Jeśli Klient jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu szkód wyrządzonych przez Dostawcę usług, kwota netto odszkodowania stanowi wartość rynkową uszkodzonych rzeczy.

9.4 Polityka reklamacji

     9.4.1. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu www.myrendi.pl w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować na adres e-mail biura Usługodawcy: info@myrendi.pl

     9.4.2 Usługodawca obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Rabaty

    10.1. Rabaty procentowe oferowane przez Dostawcę usług sprzątania można podzielić na dwa typy: na rabaty stałe i okazyjne. Do stałych rabatów należy rabat od kolejnego zamówienia pakietu podstawowego usług sprzątania, który może wynosić 10, 8 lub 6 procent przy każdorazowym zamówieniu. Pozostałe zniżki procentowe traktowane są jako rabaty okazyjne. Rabaty okazyjne oferowane przez Dostawcę usług sprzątania dotyczą zawsze nowych zamówień i nie łączą się z innymi rabatami odliczanymi od ceny pakietu usług. W przypadku regularnych zamówień, można je wykorzystać tylko korzystając z usług sprzątania po raz pierwszy.
 W przypadku oferowania dodatkowych prezentów, można dodać jeden z nich do zamawianego pakietu usług w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zamówieniem jednorazowym czy stałym, jednak również dotyczy on wyłącznie pierwszego zamówienia składanego przez klienta. .

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zarówno Dostawca usług sprzątania, jak i Użytkownik w całym czasie trwania umowy ponoszą odpowiedzialność za jej naruszenia, każda ze stron uprawniona jest też do dochodzenia swoich roszczeń wobec drugiej strony w przypadku naruszeń. Obie strony, tj Dostawca usług sprzątania i Użytkownik przyjmują do wiadomości, iż Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie bądź naruszenie przez niego warunków umowy. 

11.2. Nierozłączną część niniejszej umowy stanowi Regulamin ochrony danych osobowych.

11.3. Usługodawca ma prawo zmienić Ogólne Warunki Umowy

Wchodzi w życie: 2016.09.01